Home > HOSE > 케이싱더블스프링튜브 
 
스탠다드 타입 PVC피복타입
형 식 내경 ±0.2(mm) 외경 ±0.2(mm) 곡률반경
±10 (mm)
단위
(m)
형 식 외경 ±0.2(mm) 단위
(m)
KSWSP-2.6N 2.6 3.8 30 100 KSWSPP-2.6N 4.8 100
KSWSP-3N 3.0 4.6 30 100 KSWSPP-3N 6.1 100
KSWSP-3.2N 3.2 4.8 30 100 KSWSPP-3.2N 6.3 100
KSWSP-3.5N 3.5 5.0 75 100 KSWSPP-3.5N 6.6 100
KSWSP-4N 4.0 6.0 40 100 KSWSPP-4N 7.0 100
KSWSP-5N 5.0 7.0 50 100 KSWSPP-5N 85 100
KSWSP-6N 6.0 8.0 70 100 KSWSPP-6N 9.2 100
KSWSP-7N 7.0 9.0 60 100 KSWSPP-7N 10.0 100
KSWSP-8N 8.0 10.0 55 100 KSWSPP-8N 11.4 100
*다른 사이즈도 제작 가능합니다.